• 03. Sant Sadurní d'Anoia - Inscripció al curs de monitors/es de lleure _Codi 399

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació

  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

  • -
 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Sol.licito
   • Ser inscrit en el curs de monitors/es de lleure - Sant Sadurní d'Anoia _Codi 399.

  • Documentació que cal adjuntar

   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 4. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta)
  • (La present denegació implica l'aportació de la documentació per part del sol·licitant)

                             - Certificat de prestacions percebudes.
                             - Certificat de discapacitat min. 33%.

  • Documentació que cal adjuntar, si escau.
   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 5. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits, a tal efecte se li podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens ha indicat en l’apartat anterior.

 • 6. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo i em comprometo a mantenir les dades aportades actualitzades.

 • 7. Informació sobre Protecció de Dades
  • Responsable de Tractament:
   Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP)
   Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
   08720 Vilafranca del Penedès
   Tel. 938 900 000

   Delegat Protecció dades
   Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
   08720 Vilafranca del Penedès
   Tel. 938 900 00
   dpd@ccapenedes.cat

   Finalitat

   La fi explícita, legítima i determinada en el títol del tràmit i per gestionar la seva sol·licitud.

    

   Termini de conservació de les dades

   Es conservaran mentre siguin necessàries per al tractament i durant 5 anys més com a mínim i 6 anys posteriors per atendre responsabilitats legals o administratives.

    

   Elaboració Perfils:

   No es farà elaboració de perfils ni hi han decisions automatitzades.

    

   Legitimació

   Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

    

   Destinataris

   Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

    

   Cessió

   El CCAP cedirà les dades a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos en la legislació.

    

   Transferència Internacional

   No hi ha transferència Internacional.

    

   Drets

   D'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició.

    

   Exercici dels Drets
   Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent.
   Podrà exercir els seus drets en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció del CCAP, Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel. 938 900 00. dpd@ccapenedes.cat.

    

   Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document i per gestionar la seva sol·licitud en base al Decret Legislatiu 4/2003 d’organització comarcal de Catalunya. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’únic destinatari i, adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades és el preceptiu per Llei. Les seves dades seran cedides a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos a l'esmentada legislació. No hi ha transferència Internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se dpd@ccapenedes.cat  

    

   Informació addicional:
   Per més informació: http://wwwccapenedes.cat/avis-legal