• 05. Torrelles de Foix - Inscripció al curs de conductor/a de carretó retràctil_Codi 402

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació

  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

  • -
 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Sol.licito
   • Ser inscrit en aquest curs.

  • Documentació que cal adjuntar

   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 4. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta)
  • (La present denegació implica l'aportació de la documentació per part del sol·licitant)

                             - Certificat de prestacions percebudes.
                             - Certificat de discapacitat min. 33%.

  • Documentació que cal adjuntar, si escau.
   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 5. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits, a tal efecte se li podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens ha indicat en l’apartat anterior.

 • 6. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo.